Leveringen - 385034-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Partille: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2019/S 156-385034

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Partille kommun
212000-1272
Gamla Kronvägen 34
Partille
433 82
Zweden
Contactpersoon: Upphandling Partille
E-mail: upphandling@partille.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.partille.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VA-material Partille Kommun 2019

Referentienummer: 19/23
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Partille kommun har tecknat ramavtal om VA-material för anläggnings- och installationsarbeten, service-, reparations- och underhållsarbeten inom kommunal VA-verksamhet.

Ramavtalet omfattar löpande leveranser av VA-material för anläggnings-/installationsarbeten,

Service-, reparations- och underhållsarbeten inom den kommunala VA-verksamheten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111000
44130000
44140000
44160000
44162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Partille kommun tecknar ramavtal om VA-material för anläggnings- och installationsarbeten, service-, reparations- och underhållsarbeten inom kommunal VA-verksamhet.

Ramavtalet omfattar löpande leveranser av VA-material för anläggnings-/installationsarbeten,

Service-, reparations- och underhållsarbeten inom den kommunala VA-verksamheten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224125
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AO Sverige AB
556586-3148
Brodalsvägen 15
Partille
433 38
Zweden
E-mail: dac@aonet.se
NUTS-code: SE

Internetadres: http://www.aonet.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019