Leveringen - 385044-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 156-385044

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademiya na MVR
Nationaal identificatienummer: 129001232
Postadres: bul. „Aleksandar Malinov“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1715
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Pashova
E-mail: www.academy@mvr.bg
Telefoon: +359 29829279
Fax: +359 29743785

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/academy

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/00563-2019-0002

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Пазарджик и ЦСПП — гр. Казанлък при Академията на МВР по предварителна заявка“, по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Пазарджик и ЦСПП — гр. Казанлък при Академията на МВР по предварителна заявка“, по обособени позиции, за периода от 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на максималната стойност на договора, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на захарни и шоколадови изделия“, Обособена позиция № 2 „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“, Обособена позиция № 3 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“, Обособена позиция № 4 „Доставка на кафе, чай, какао и свързани с тях продукти“, Обособена позиция № 5 „Доставка на сладолед“, Обособена позиция № 6 „Доставка на ядки и маслодайни семена“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 36 327.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на захарни и шоколадови изделия“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15842000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

ЦСПП — гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов“ № 22 и ЦСПП — гр. Казанлък, парк „Тюлбето“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 1 „Доставка на захарни и шоколадови изделия“:

— вафли — 18 800 бр.,

— бисквити — 4 100 бр.,

— сухи пасти — 2 0950 бр.,

— дъвки — 1 200 бр.,

— лукчета — 2 600 бр.,

— кроасани — 18 000 бр.,

— шоколади — 1 350 бр.,

— шоколадови десерти — 9 000 бр.

Продуктите са подробно описани и разбити по видове в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082791
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 458100-1457/24.07.2019 г.
Perceel nr.: 1
Benaming:

"Доставка на захарни и шоколадови изделия"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Боилс Фууд Къмпани“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 201779268
Postadres: ул. „Стоян Бъчваров“ № 8
Plaats: Севлиево
NUTS-code: BG322
Postcode: 5400
Land: Bulgarije
E-mail: office@boilsfood.com
Telefoon: +359 67533032
Fax: +359 67533032
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 327.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019