Leveringen - 385062-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Salon de Provence: Minibusjes

2019/S 156-385062

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Salon de Provence
BP 120
Salon de Provence
13657
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique
Telefoon: +033 0490448935
E-mail: service.marches@salon-de-provence.org
Fax: +033 0490448972
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salondeprovence.fr

Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition gratuite de 2 véhicules publicitaires

Referentienummer: 19190000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché porte sur la mise à disposition de 2 véhicules type minibus.

Les prestations sont entièrement gratuites et financées par les recettes perçues auprès des annonceurs.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché porte sur la mise à disposition de 2 véhicules type minibus.

Les prestations sont entièrement gratuites et financées par les recettes perçues auprès des annonceurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des avenants et des marchés complémentaires pourront être conclus.

Le marché comporte une option d'achat.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Procédure inférieure aux seuils des procédures européennes.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19021MF00
Benaming:

Mise à disposition gratuite de 2 véhicules minibus publicitaires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EIRL Jean Carozzi — Visiocom
31,rue Raymond Aron
Antony
91164
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché est consultable, sur demande, à l'adresse du pouvoir adjudicateur.

Procédure inférieure au seuil des procédures européennes (procédure adaptée).

Les véhicules sont mis à disposition gracieusement.

Le prestataire finance la mise à disposition par la vente d'encarts publicitaires sur les véhicules.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil
Marseille Cedex
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics
bd Paul Peytral
Marseille Cedex 20
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
Fax: +33 491156190
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil
Marseille Cedex
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019