Leveringen - 385062-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Salon de Provence: Minibusjes

2019/S 156-385062

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Salon de Provence
Postadres: BP 120
Plaats: Salon de Provence
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13657
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique
E-mail: service.marches@salon-de-provence.org
Telefoon: +033 0490448935
Fax: +033 0490448972

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salondeprovence.fr

Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition gratuite de 2 véhicules publicitaires

Referentienummer: 19190000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114400 Minibusjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400 Minibusjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19021MF00
Benaming:

Mise à disposition gratuite de 2 véhicules minibus publicitaires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EIRL Jean Carozzi — Visiocom
Postadres: 31,rue Raymond Aron
Plaats: Antony
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 91164
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019