Leveringen - 385066-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Luleå: Inbraakalarmsystemen

2019/S 156-385066

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Luleå tekniska universitet
202100-2841
Luleå tekniska universitet Universitetsområdet Porsön
Luleå
971 87
Zweden
Contactpersoon: Erik Kling
Telefoon: +46 920491038
E-mail: erik.kling@ltu.se
NUTS-code: SE331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ltu.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrustning skalskyddssystem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser leverantörsoberoende skalskyddsutrustning samt installation av denna i form av inbrott- och passersystem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625300
35120000
42961100
45233292
45312200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE331
NUTS-code: SE332
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser leverantörsoberoende skalskyddsutrustning samt installation av denna i form av inbrott- och passersystem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tillgång till leverantörers övriga sortiment gällande skalskyddsutrustning.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-141143
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Utrustning skalskyddssystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Securitas Sverige Aktiebolag
556108-6082
Datavägen 10
Luleå
97754
Zweden
E-mail: erik.plenk@securitas.se
NUTS-code: SE331

Internetadres: www.securitas.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 465 450.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Utrustning skalskyddssystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AB Norrskydd
556254-9062
Midgårdsvägen 9
Luleå
973 34
Zweden
E-mail: andreas.jakobsson@norrskydd.se
NUTS-code: SE331

Internetadres: www.norrskydd.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Utrustning skalskyddssystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Comdate Aktiebolag
556364-8962
Ödlegatan 5b
Luleå
973 34
Zweden
E-mail: stefan.westerdahl@comdate.se
NUTS-code: SE331

Internetadres: www.comdate.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 975.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Luleå
Skeppsbrogatan 43
Luleå
97231
Zweden
Telefoon: +46 920295490
E-mail: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Fax: +46 920220459

Internetadres: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019