Leveringen - 385067-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Wicklow: Kipauto's

2019/S 156-385067

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wicklow County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: County Buildings
Plaats: Wicklow
NUTS-code: IE062
Land: Ierland
Contactpersoon: Allyson Minion
E-mail: aminion@wicklowcoco.ie
Telefoon: +353 40420100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wicklow.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1216

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at Least of 320 bhp)

Referentienummer: WW 10 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 tipper trucks (with horsepower of at least of 320 bhp).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 239 190.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE062
Voornaamste plaats van uitvoering:

Co Wicklow.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 tipper trucks (with horsepower of at least of 320 bhp).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical merit and suitability / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Spare parts / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Warranty / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164589
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at least of 320 bhp)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Irish Commercials Ltd
Postadres: Naas Industrial Estate
Plaats: Naas
NUTS-code: IE0
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 190.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Courts
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019