Leveringen - 385094-2019

14/08/2019    S156

Polska-Września: Urządzenia warsztatowe

2019/S 156-385094

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 116-284258)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wrzesiński
Adres pocztowy: ul. Chopina 10
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska-Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Tel.: +48 616404429
Faks: +48 616402051

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wrzesnia.powiat.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Numer referencyjny: NI.272.32.2019
II.1.2)Główny kod CPV
43800000 Urządzenia warsztatowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych tj.:

część I – technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków;

część II – piec komorowy - warsztatowy;

część III – meble warsztatowe;

część IV – urządzenie do badań wytrzymałościowych;

część V – wycinarka laserowa z agregatem plazmowym;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych jest w załączniku nr 4a-4e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Dla części I – załącznik nr 4a

Dla części II – załącznik nr 4b

Dla części III – załącznik nr 4c

Dla części IV – załącznik nr 4d

Dla części V – załącznik nr 4e

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 116-284258

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: dotyczy wszystkich części (1-5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 12.8.2019 r. o godz. 10:05

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Powinno być:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 26.8.2019 r. o godz. 13:05

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: dotyczy wszystkich części (1-5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: dotyczy wszystkich części (1-5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/10/2019
Powinno być:
Data: 24/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: dotyczy wszystkich części (1-5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 13:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: