Leveringen - 385097-2019

14/08/2019    S156

Polska-Łódź: Wozy strażackie

2019/S 156-385097

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 138-339221)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: 470063835
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 111/113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Mistrzak
E-mail: zamowieniapubliczne@straz.lodz.pl
Tel.: +48 426315146
Faks: +48 426315108

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.straz.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.straz.lodz.pl/page/34,zamowienia-publiczne.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa autocysterny

Numer referencyjny: WL.2370.5.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa autocysterny w ilości 1 sztuka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339221

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Koniec:
Zamiast:
Data: 10/10/2019
Powinno być:
Data: 29/11/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: