Leveringen - 385097-2019

14/08/2019    S156

Polen-Łódź: Brandbluswagens

2019/S 156-385097

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-339221)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Nationaal identificatienummer: 470063835
Postadres: ul. Wólczańska 111/113
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-521
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Mistrzak
E-mail: zamowieniapubliczne@straz.lodz.pl
Telefoon: +48 426315146
Fax: +48 426315108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.straz.lodz.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.straz.lodz.pl/page/34,zamowienia-publiczne.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa autocysterny

Referentienummer: WL.2370.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339221

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Koniec:
In plaats van:
Datum: 10/10/2019
Te lezen:
Datum: 29/11/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: