Leveringen - 385098-2019

14/08/2019    S156

Polska-Olsztyn: Elektryczność

2019/S 156-385098

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 130-318406)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Saperska 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Michalik
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261321600
Faks: +48 261321689
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie na okres od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. (24 m-cy) z podziałem na 2 części

Numer referencyjny: 87/D
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, na okres od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. (24 m-cy), z podziałem na 2 części:

Część I – zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji Energa Operator S.A.

Część II – zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Część I:

Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olsztyn, Ostróda, Lipowiec, Omulew.

Część II:

Suwałki, Gołdap, Giżycko, Bemowo Piskie, Węgorzewo, Białystok, Hajnówka, Łomża, Ełk, Orzysz.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 130-318406

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/10/2019
Powinno być:
Data: 24/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: