Leveringen - 385103-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Głogów: Farmaceutische producten

2019/S 156-385103

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 120-293276)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: ZP/09/2019
Postadres: ul. Kościuszki 15
Plaats: Głogów
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 67-200
Land: Polen
Contactpersoon: Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Umów
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.glogow.pl
Telefoon: +48 768373248
Fax: +48 768373248

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.glogow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych dla Głogowskego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Referentienummer: ZP/09/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych.

2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 31 części, zwane dalej Pakietami. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w ramach pakietów.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 SIWZ, tj. Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej).

4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w różnych opakowaniach jednostkowych pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez zamawiającego w Formularzu specyfikacji ilościowo-asortymentowej, Jeżeli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania Zamawiający dopuszcza wycenę produktów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po przeliczeniu zgodnie z zasadami matematycznymi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-293276

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: