We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 385104-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Uitrusting voor luchtverkeersleiding

2019/S 156-385104

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-323555)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postadres: ul. Wieżowa 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 02-147
Land: Polen
Contactpersoon: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pansa.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.pansa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

System rejestracji audio-video w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach

Referentienummer: AZP-2225-13/59/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34962000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323555

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: