Leveringen - 385109-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Medische apparatuur

2019/S 156-385109

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 141-346861)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych - Michał Wolański
Telefoon: +48 857485640
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umb.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części

Referentienummer: AZP/261/D/35/TZ/A13/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegółowy opis i oceniane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-346861

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: