Leveringen - 385110-2019

14/08/2019    S156    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Ostrołęka: Urządzenia medyczne

2019/S 156-385110

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 148-363870)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 120 A
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kraska-Romanowska
E-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Tel.: +48 297652122/+48 297652110
Faks: +48 297604569

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.ostroleka.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-21/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia sali endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) - Formularz cenowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-363870

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 308,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Powinno być:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 340,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 2: 550,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Powinno być:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości.Kwota wadium wynosi dla części 2: 560,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: