Leveringen - 385111-2019

14/08/2019    S156

Slowakije-Komárno: Diverse machines voor specifieke doeleinden

2019/S 156-385111

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 137-336828)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProWire s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50510827
Postadres: Pávia
Plaats: Komárno
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 945 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Štefan Burgel
E-mail: burgel@epicpartner.sk
Telefoon: +421 35944080050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prowire.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)

Referentienummer: VO3_OPVaI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42990000 Diverse machines voor specifieke doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 137-336828

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Kvôli vysvetleniu súťažných podkladov Osoba podľa § 8 predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a posúva termín otvárania ponúk.