Leveringen - 385115-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Žilina: Brandstoffen

2019/S 156-385115

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 139-341807)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Žilinský samosprávny kraj
Nationaal identificatienummer: 37808427
Postadres: Komenského
Plaats: Žilina
NUTS-code: SK031
Postcode: 011 09
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
E-mail: drahoslorinc@stonline.sk
Telefoon: +421 903804008
Fax: +421 415032431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zask.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek.

Referentienummer: NLZ-NRP-02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je nákup rafinérskych produktov pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-341807

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: