Leveringen - 385123-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 156-385123

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 143-351595)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Nationaal identificatienummer: 0869.909.460_54
Postadres: Kroonlaan 145A
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Kristof Langens
E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Fax: +32 26426604

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348347

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348347

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van polo’s DGA ten voordele van de Federale Politie opgesteld op basis van de Wet van 17-6-2016 (inzake klassieke sectoren)

Referentienummer: POL-Procurement 2020 R3 058-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van polo’s DGA ten voordele van de Federale Politie opgesteld op basis van de Wet van 17-6-2016 (inzake klassieke sectoren)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 143-351595

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste,

Gelieve het erratum te vinden,

MVG