Leveringen - 385126-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Nancy: Diverse organische chemicaliën

2019/S 156-385126

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 140-344263)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delpia
Postadres: 47 rue Sainte-Catherine
Plaats: Nancy Cedex
NUTS-code: FRF31
Postcode: 54035
Land: Frankrijk
E-mail: bastien.stalin@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 83193538

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Approvisionnement du Service des essences des armées (SEA) en tests de détection d'eau dans le carburéacteur RT-01

Referentienummer: DELPIA-C-19-AOO-020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24327000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Approvisionnement du SEA en tests de détection d'eau dans le carburéacteur RT-01.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-344263

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: