Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385138-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: OK-instrumenten

2019/S 156-385138

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 117-286141)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Na Bulovce
Nationaal identificatienummer: 00064211
Postadres: Budínova 67/2
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010
Postcode: 180 81
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Ladislav Blaha
E-mail: zakazky@bulovka.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bulovka.cz/

Adres van het kopersprofiel: http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staplery a katry

Referentienummer: 065/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky chirurgických nástrojů – staplery a katry, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ na 7 částí

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-286141

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna podmínek pro otevírání nabídek se vztahuje výhradně pro část 6 - Cirkulární staplery