Leveringen - 385139-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Elektriciteit

2019/S 156-385139

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 139-341867)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postadres: ul. Karolkowa 30
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 01-207
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.warszawa@kowr.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.kowr.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie

Referentienummer: WAR.WOP.260.15.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby KOWR OT w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności nazwy i lokalizacje obiektów, przewidywane zużycie energii elektrycznej, rodzaje taryf, moc umowna zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-341867

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: