Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385145-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Draagbare computers

2019/S 156-385145

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 095-229088)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Středočeský kraj
Nationaal identificatienummer: 70891095
Postadres: Zborovská 11
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ020
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Lucie Szilagyiová
E-mail: szilagyiova@kr-s.cz
Telefoon: +420 257280516

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kr-stredocesky.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup ICT vybavení

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dodávka ICT vybavení. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Technická specifikace a položkový rozpočet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-229088

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: