Leveringen - 385145-2019

14/08/2019    S156

Tsjechië-Praag: Draagbare computers

2019/S 156-385145

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 095-229088)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Středočeský kraj
Nationaal identificatienummer: 70891095
Postadres: Zborovská 11
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Lucie Szilagyiová
E-mail: szilagyiova@kr-s.cz
Telefoon: +420 257280516

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kr-stredocesky.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup ICT vybavení

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-229088

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: