Leveringen - 385153-2019

14/08/2019    S156

Polen-Wroclaw: Immunosuppresiemiddelen

2019/S 156-385153

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 136-334707)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Postadres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 54-049
Land: Polen
Contactpersoon: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Telefoon: +48 713064419
Fax: +48 713064867
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Referentienummer: EZ/376/610/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652300 Immunosuppresiemiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych do programów lekowych wg.wymienionych niżej części: zadanie 1 - zadanie 16. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy. Termin dostawy - 2 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie platformy zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak) od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-334707

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: