Leveringen - 385161-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-München: Proefbanken

2019/S 156-385161

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 110-267677)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Postadres: Hansastr. 27c
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80686
Land: Duitsland
E-mail: fraunhofer@deutsche-evergabe.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fraunhofer.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutsche-evergabe.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1 St. Rollenprüfstand

Referentienummer: E_944_000007 deyda-bla
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34328100 Proefbanken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rollenprüfstand.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267677

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 07/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: