Leveringen - 385169-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Nottingham: Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting

2019/S 156-385169

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-339398)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nottingham City Council
Postadres: Loxley House, Station Street
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NG2 3NG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Penny Taylor-Jones
E-mail: Penny.Taylor-Jones@nottinghamcity.gov.uk
Telefoon: +44 1158764731

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nottinghamcity.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.nottinghamcity.gov.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3523 — Plumbing and Mechanical Materials

Referentienummer: DN422207
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nottingham City Council is seeking tenders to appointed to a framework to provide plumbing materials. This framework will consist of 3 lots, plumbing fittings, radiator and valve and boilers. Subject to suitability, the Council is seeking to appoint up to 4 suppliers per lot.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339398

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate only
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: