Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385170-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Louvain-la-Neuve: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

2019/S 156-385170

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-318641)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université catholique de Louvain
Nationaal identificatienummer: 0419.052.272_22821
Postadres: Place de l'Université 1
Plaats: Louvain-la-Neuve
NUTS-code: BE310
Postcode: 1348
Land: België
Contactpersoon: Gestion technique du patrimoine
E-mail: secretaire-gtpl@uclouvain.be
Telefoon: +32 10478900
Fax: +32 10473103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uclouvain.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public de fournitures — fabrication, fourniture et pose de sièges fixes d’auditoires a gradins dans les bâtiments académiques de l’UC Louvain sur les sites de Louvain-la-Neuve et de Mons

Referentienummer: Université catholique de Louvain-C19.200-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public de fournitures — fabrication, fourniture et pose de sièges fixes d’auditoires a gradins dans les bâtiments académiques de l’UC Louvain sur les sites de Louvain-la-Neuve et de Mons.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-318641

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires
In plaats van:

Compte tenu de la spécificité du marché, une visite obligatoire est programmée.

Date: le 12.8.2019 (9:30).

Lieu: au départ de la Gestion technique du patrimoine (GTPL), Avenue Georges Lemaître nº 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

Te lezen:

Compte tenu de la spécificité du marché, une visite obligatoire est programmée.

Date: le 12.8.2019 (9:30) ou sur rendez-vous à prendre à l’adresse courriel suivante: secretairegtpl@uclouvain.be

Lieu: au départ de la Gestion technique du patrimoine (GTPL), Avenue Georges Lemaître nº 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

L'annexe à l'avis rectificatif nº 1 est disponible en ligne.