Leveringen - 385170-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Louvain-la-Neuve: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

2019/S 156-385170

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-318641)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université catholique de Louvain
Nationaal identificatienummer: 0419.052.272_22821
Postadres: Place de l'Université 1
Plaats: Louvain-la-Neuve
NUTS-code: BE310
Postcode: 1348
Land: België
Contactpersoon: Gestion technique du patrimoine
E-mail: secretaire-gtpl@uclouvain.be
Telefoon: +32 10478900
Fax: +32 10473103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uclouvain.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public de fournitures — fabrication, fourniture et pose de sièges fixes d’auditoires a gradins dans les bâtiments académiques de l’UC Louvain sur les sites de Louvain-la-Neuve et de Mons

Referentienummer: Université catholique de Louvain-C19.200-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public de fournitures — fabrication, fourniture et pose de sièges fixes d’auditoires a gradins dans les bâtiments académiques de l’UC Louvain sur les sites de Louvain-la-Neuve et de Mons.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-318641

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires
In plaats van:

Compte tenu de la spécificité du marché, une visite obligatoire est programmée.

Date: le 12.8.2019 (9:30).

Lieu: au départ de la Gestion technique du patrimoine (GTPL), Avenue Georges Lemaître nº 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

Te lezen:

Compte tenu de la spécificité du marché, une visite obligatoire est programmée.

Date: le 12.8.2019 (9:30) ou sur rendez-vous à prendre à l’adresse courriel suivante: secretairegtpl@uclouvain.be

Lieu: au départ de la Gestion technique du patrimoine (GTPL), Avenue Georges Lemaître nº 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

L'annexe à l'avis rectificatif nº 1 est disponible en ligne.