Leveringen - 385171-2019

14/08/2019    S156

België-Luik: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 156-385171

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-323395)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHC ASBL
Nationaal identificatienummer: TVA BE 0416.805.238
Postadres: Rue de Hesbaye 75
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
Contactpersoon: M. Claudio Abiuso
E-mail: claudio.abiuso@chc.be
Telefoon: +32 43747000
Fax: +32 42248609
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chc.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation d'un projet TV IP avec fourniture de téléviseurs IP type «Hospitality» et de flux TV IP, installation et maintenance de la solution complète

Referentienummer: CHC/CSCH2019/FOURTVIPMLE(432)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323395

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1) modification de la date limite pour l’introduction des offres à vendredi 6.9.2019 (14:00).

Modification de la date d’ouverture des offres à vendredi 6.9.2019 (14:00).

2) cahier spécial des charges:

— paragraphe III.2.2) Support mural:

i) ajout d’une précision concernant le type de visserie à utiliser;

ii) séparation des spécifications relatives au support mural en 3 types, avec les détails pour chaque type.

— paragraphe III.3.1) Liste des prestations requises:

i) ajout d’un site survey à la liste des prestations incluses dans le marché et à réaliser par l’adjudicataire;

ii) répétition du type de visserie à utiliser.

— Annexe D: inventaire:

i) adaptation des quantités présumées de fourniture et installation des supports muraux en fonction des trois types de supports muraux définis.

3) Annexe D – inventaire en format Microsoft Excel:

— adaptation des quantités présumées de fourniture et installation des supports muraux en fonction des trois types de supports muraux définis.