Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385175-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers

2019/S 156-385175

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 139-341740)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut Ruđer Bošković
Nationaal identificatienummer: 69715301002
Postadres: Bijenička cesta 54
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Darko Cvitanović, Iveta Sekereš
E-mail: dcvitan@irb.hr
Telefoon: +385 014561057/+385 014680084

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.irb.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dijelovi, pribor i potrošni materijal za informatičku opremu

Referentienummer: 298
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-341740

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: