Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385188-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Zware motorvoertuigen

2019/S 156-385188

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 115-281842)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Bert Veen
E-mail: A.Veen@mindef.nl
Telefoon: +31 612268472

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120434

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Duiktrucks

Referentienummer: 120434
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor de levering van 2 vrachtauto's 4 x 2 100 KN met duikersopbouw, inclusief droogruimte en 2 vrachtauto's 4 x 2 100 KN met duikersopbouw, inclusief zuurstofruimte.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-281842

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: