Leveringen - 385188-2019

14/08/2019    S156

Nederland-'s-Gravenhage: Zware motorvoertuigen

2019/S 156-385188

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 115-281842)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Bert Veen
E-mail: A.Veen@mindef.nl
Telefoon: +31 612268472
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120434

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Duiktrucks

Referentienummer: 120434
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000 Zware motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor de levering van 2 vrachtauto's 4 x 2 100 KN met duikersopbouw, inclusief droogruimte en 2 vrachtauto's 4 x 2 100 KN met duikersopbouw, inclusief zuurstofruimte.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-281842

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: