Leveringen - 385194-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Gdynia: Buitensportuitrusting

2019/S 156-385194

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gdyńskie Centrum Sportu
Postadres: ul. Olimpijska 5/9
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633
Postcode: 81-538
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Szabłowska, Anna Urbańska, Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Telefoon: +48 586223574
Fax: +48 586221164

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdyniasport.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana w Gdyni

Referentienummer: GCS.DZPI.2711.28.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37410000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM i nawierzchni z mat przerostowych oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej w Gdyni na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą ,,Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 w Gdyni”, projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 w Gdyni” opracowanymi przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 51 253.65 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:

a) wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1 komplet,

b) drabinka + pylon + podciąg nóg – 1 komplet,

c) ławka + pylon + prostownik pleców – 1 komplet,

d) wioślarz - 1 sztuka,

e) ławki z oparciem – 1 sztuka,

f) kosza na śmieci– 1 sztuka,

g) tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 sztuka – o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 70x50cm, zamontowanej do słupków stalowych o wysokości ok. 170 cm. Tablice powinny zostać posadowione za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcje nośne tablic mają być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor szary RAL 9006 wg producenta. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przez wbudowaniem z Zamawiającym,

2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM;

3) wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o wymiarach 2,5m x 1,5m pod urządzeniami, o których mowa w pkt 1) lit. a), c) oraz d) – 3 sztuki – o łącznej powierzchni 11,25 m2;

4) przygotowanie i zabezpieczenie terenu;

5) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych wraz z wywozem i utylizacją;

6) wykonanie robót ziemnych i wywóz urobku;

7) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm;

8) wykonanie dwudzielnej rury osłonowej na istniejącej instalacji;

9) odtworzenie nawierzchni trawiastej dookoła siłowni o powierzchni ok. 157 m2;

10) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM i nawierzchni z mat przerostowych oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej w Gdyni na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana”, Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.48.2019 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 120-293520 z dnia 25.6.2019 roku do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM i nawierzchni z mat przerostowych oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej w Gdyni ...

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Marek Starczewski Starmax
Postadres: ul. Rycerska 3
Plaats: Bąkowo
NUTS-code: PL
Postcode: 83-050
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 51 253.65 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019