Leveringen - 385198-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Denemarken-Kopenhagen: Farmaceutische producten

2019/S 156-385198

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Amgros I/S
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Denemarken
Contactpersoon: Tom Petersen
Telefoon: +45 88713000
E-mail: udbud@amgros.dk
Fax: +45 88713008
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amgros.dk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om køb af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Amgros indgår rammeaftaler omfattende lægemidler til brug for sygehusene hos Amgros’ interessenter. Formålet med rammeaftalen er at sikre forsyningen af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid til de nuklearmedicinske afdelinger hos regionernes sygehuse.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leveringsted er den af afdelingerne på bestillingen angivne adresse.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rammeaftalen gælder for indkøb i perioden 1.9.2019 til 31.8.2021.

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Lægemidlet omfattet af Rammeaftalen har sin egen ATC-kode (anatomisk terapeutisk kemisk (ATC) klassifikation på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet, og lægemidlet kan ikke substitueres af andre lægemidler. Henset til lægemidlets karakter, herunder at det er et radioaktivt lægemiddel, er det højst usandsynligt, at de nuklermedicinske og/onkologiske afdelinger hos regionernes sygehuse vil kunne købe lægemidlet af parallelimportører.

Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at GE Healthcare er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, er berettiget til at indgå rammeaftale med GE Healthcare uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
GE Healthcare A/S
Park Allé 295
Brøndby
2605
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 18 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I relation til pkt. V.2.1. bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Rammeaftalen med GE Healthcare A/S vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019