Leveringen - 385200-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Albi: Motorvoertuigen

2019/S 156-385200

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tarn Habitat
Nationaal identificatienummer: 27810001100016
Postadres: 2 rue du Général Galliéni
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27 Tarn
Postcode: 81011
Land: Frankrijk
E-mail: dominique.coutouly@tarnhabitat.fr
Telefoon: +33 563778181
Fax: +33 563778161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tarnhabitat.fr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour l'achat de véhicules neufs et la reprise de véhicules

Referentienummer: 19s0027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre pour l'achat de véhicules neufs et la reprise de véhicules.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 737.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27 Tarn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27 Tarn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27 Tarn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché de fourniture d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Peugeot Maurel Albi
Postadres: 15 rue Jacques Monod
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27 Tarn
Postcode: 81000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 14 819.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Marlaud ETS
Postadres: route de Rodez
Plaats: Lescure-d'Albigeois
NUTS-code: FRJ27 Tarn
Postcode: 81380
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 23 037.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Peugeot Maurel Albi
Postadres: 15 rue Jacques Monod
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27 Tarn
Postcode: 81000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 22 880.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulouse
Postadres: 68 rue Raymond IV
Plaats: Toulouse
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Telefoon: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019