Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 385200-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Albi: Motorvoertuigen

2019/S 156-385200

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tarn Habitat
Nationaal identificatienummer: 27810001100016
Postadres: 2 rue du Général Galliéni
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81011
Land: Frankrijk
E-mail: dominique.coutouly@tarnhabitat.fr
Telefoon: +33 563778181
Fax: +33 563778161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tarnhabitat.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour l'achat de véhicules neufs et la reprise de véhicules

Referentienummer: 19s0027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 737.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Peugeot Maurel Albi
Postadres: 15 rue Jacques Monod
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 14 819.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Marlaud ETS
Postadres: route de Rodez
Plaats: Lescure-d'Albigeois
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81380
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 23 037.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Peugeot Maurel Albi
Postadres: 15 rue Jacques Monod
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 22 880.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding