Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385200-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Albi: Motorvoertuigen

2019/S 156-385200

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tarn Habitat
Nationaal identificatienummer: 27810001100016
Postadres: 2 rue du Général Galliéni
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81011
Land: Frankrijk
E-mail: dominique.coutouly@tarnhabitat.fr
Telefoon: +33 563778181
Fax: +33 563778161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tarnhabitat.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour l'achat de véhicules neufs et la reprise de véhicules

Referentienummer: 19s0027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 737.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicule utilitaire léger type fourgon compact 4,8 m3 (gazole) 1 025 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Peugeot Maurel Albi
Postadres: 15 rue Jacques Monod
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 14 819.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 1 000 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Marlaud ETS
Postadres: route de Rodez
Plaats: Lescure-d'Albigeois
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81380
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 23 037.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Véhicules utilitaire léger type fourgonnette environ 3,8 m3 (gazole) 650 kg de charge utile

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Peugeot Maurel Albi
Postadres: 15 rue Jacques Monod
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.marches-publics.info/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 22 880.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding