Leveringen - 385203-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Meubilair

2019/S 156-385203

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Óbudai Egyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_76167195
Postadres: Bécsi út 96/B.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1034
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Kiss Judit Eszter
E-mail: kiss.juditeszter@ka.uni-obuda.hu.hu
Telefoon: +36 16665673
Fax: +36 16665631

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-obuda.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.uni-obuda.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobíliák és beépített bútorok beszerzése

Referentienummer: EKR001140792018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobíliák

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39150000
44411000
45232460
51120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1034 Budapest, Bécsi út 104–108. (hrsz. 16198 / 4.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Mobíliák beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben - 1. rész

Az Óbudai Egyetem átfogó fejlesztése keretében rekonstrukcióra kerül a Kandó Kálmán Kollégium. A kollégium üzembe állításához mobíliák beszerzése szükséges.

A jelen közbeszerzés tárgya:

Bp. III. Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.) szám alatti területen, a Kandó Kálmán Kollégium épület mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.

A mobíliák többsége székek, asztalok, szekrények, ágyak, kanapék, fotelek, mosdó felszerelések és gépi berendezések. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb beszerzési tételek darabszáma:

524db szék

64 db asztal

4 db szekrény

26 db ágy, kanapé, fotel

236 db gépi berendezés

585 db mosdó felszerelés

8 db fogasfal

Össz: 1447 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 2
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 114-279642

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mobíliák

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_76278334
Postadres: Házgyári út 4.
Plaats: Veszprém
NUTS-code: HU213
Postcode: 8200
Land: Hongarije
E-mail: bihari.eszter@balaton-butor.hu
Telefoon: +36 203146115
Fax: +36 88427080
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 42 720 520.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
39100000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39150000
44411000
45232460
51120000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1034 Budapest, Bécsi út 104–108. (hrsz. 16198 / 4.)

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobíliák beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben – 1. rész

Az Óbudai Egyetem átfogó fejlesztése keretében rekonstrukcióra kerül a Kandó Kálmán Kollégium. A kollégium üzembe állításához mobíliák beszerzése szükséges.

A jelen közbeszerzés tárgya:

Bp. III. Bécsi út 104–108. (hrsz. 16198 / 4.) szám alatti területen, a Kandó Kálmán Kollégium épület mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.

A mobíliák többsége székek, asztalok, szekrények, ágyak, kanapék, fotelek, mosdó felszerelések és gépi berendezések. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb beszerzési tételek darabszáma:

524db szék

64 db asztal

4 db szekrény

26 db ágy, kanapé, fotel

236 db gépi berendezés

585 db mosdó felszerelés

8 db fogasfal

Össz: 1447 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 2
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 46 612 820.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_76278334
Postadres: Házgyári út 4.
Plaats: Veszprém
NUTS-code: HU213
Postcode: 8200
Land: Hongarije
E-mail: bihari.eszter@balaton-butor.hu
Telefoon: +36 203146115
Fax: +36 88427080
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

II. A szerződés módosítás tárgya

II.1 Az Adásvételi szerződés 1. sz. Ajánlat című melléklete jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján módosul.

II.2 Az Adásvételi szerződés III. Vételár, fizetési feltételek fejezet III.1. pont első bekezdése az alábbira módosul

„Vevő köteles a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező – az 1. sz. szerződésmódosítás szerint módosított – Ajánlatában megadott árak alapján az opciós tételekkel együtt összesen nettó 46 612 820 Ft +áfa, azaz negyvenhatmillió-hatszáztizenkétezer-nyolcszázhúsz forint+áfa, mindösszesen bruttó 59 198 281 Ft vételár Eladó részére történő megfizetésére. A Vevő a vételárat a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést (eszközök helyszínre szállítását és a II.3. pont szerinti munkák befejezését) követően, a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül, átutalással fizeti meg az Eladó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.”

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

I. Előzmények

I.1. A Vevő, mint ajánlatkérő a „Mobíliák és beépített bútorok beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, uniós értékhatárt elérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével az Eladóval 4.6.2019-én szerződét kötött S/2019/0000220 szerződésszámmal.

I.2. A helyszínbejárás alapján egyes tételek esetén minimális mértékű módosítás vált szükségessé, elmaradó és többlet mennyiség illetve műszaki paraméter változás formájában.

I.3. A szerződés VI.1. pontja alapján a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően írásban módosítható, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. 2) bekezdésnek megfelelően a módosítás nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Módosítás aláírásának dátuma: 22.7.2019.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 42 720 520.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 46 612 820.00 HUF