Leveringen - 385213-2019

14/08/2019    S156

България-с. Венец: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2019/S 156-385213

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „СИДП“ ДП, ТП ДЛС „Паламара“
Национален регистрационен номер: 2016174120126
Пощенски адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 17
Град: с. Венец
код NUTS: BG333 Шумен
Пощенски код: 9751
Държава: България
Лице за контакт: Мария Димитрова
Електронна поща: dls.palamara@dpshumen.bg
Телефон: +359 53432049
Факс: +359 53432047

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dlspalamara.sidp.bg

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.sidp.bg/zop/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 039-084830

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 19
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
29/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Венци Шумен“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200580416
Пощенски адрес: бул. „Симеон Велики“ № 12
Град: Шумен
код NUTS: BG333 Шумен
Пощенски код: 9700
Държава: България
Електронна поща: shumen@venci.bg
Телефон: +359 54874340
Факс: +359 54874342

Интернет адрес: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 41 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен
Основно място на изпълнение:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 12.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 44 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Венци Шумен“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200580416
Пощенски адрес: бул. „Симеон Велики“ № 12
Град: Шумен
код NUTS: BG333 Шумен
Пощенски код: 9700
Държава: България
Електронна поща: shumen@venci.bg
Телефон: +359 54874340
Факс: +359 54874342

Интернет адрес: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

I. Изменя се съдържането на чл. 3.(1), от глава „Ш. Цена, ред и плащания“, относно общата стойност на договора като общата сума за резервни части от 30 000,00 BGN (тридесет хиляди лева), без вкл. ДДС и 36 000,00 с вкл. ДДС завишава с 10 % (десет процента), като чл. 3.(1), от глава III.Цени и плащания“.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Страните по основния договор, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, от ЗОП, и договорът във връзка с възникнали обстоятелства, които въпреки положените дължими грижи възложителят не е могъл да предвиди, отнасящи до спешно възникнала необходимост от извършване на допълнителни технически обслужвания на автомобили, придобити след сключване на основния договор и извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности с включена доставка на съответните резервни части, внасят следните промени по основния договор.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 41 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 44 000.00 BGN