Leveringen - 385213-2019

14/08/2019    S156

Bulgarije-s. Venets: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 156-385213

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „SIDP“ DP, TP DLS „Palamara“
Nationaal identificatienummer: 2016174120126
Postadres: ul. „Kiril i Metodiy“ No. 17
Plaats: s. Venets
NUTS-code: BG333 Шумен
Postcode: 9751
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Dimitrova
E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg
Telefoon: +359 53432049
Fax: +359 53432047

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlspalamara.sidp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dlspalamara.sidp.bg/zop/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Шумен
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 039-084830

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Шумен
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 44 000.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Венци Шумен“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200580416
Postadres: бул. „Симеон Велики“ № 12
Plaats: Шумен
NUTS-code: BG333 Шумен
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
E-mail: shumen@venci.bg
Telefoon: +359 54874340
Fax: +359 54874342

Internetadres: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Страните по основния договор, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, от ЗОП, и договорът във връзка с възникнали обстоятелства, които въпреки положените дължими грижи възложителят не е могъл да предвиди, отнасящи до спешно възникнала необходимост от извършване на допълнителни технически обслужвания на автомобили, придобити след сключване на основния договор и извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности с включена доставка на съответните резервни части, внасят следните промени по основния договор.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 41 000.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 44 000.00 BGN