Diensten - 385256-2019

Submission deadline has been amended by:  429337-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Albi: Technische bijstandsdiensten

2019/S 156-385256

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département du Tarn
Nationaal identificatienummer: 22810001200019
Postadres: Lices Georges Pompidou
Plaats: Albi
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81013
Land: Frankrijk
E-mail: bureaumarches.81@tarn.fr
Telefoon: +33 563456464

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tarn.fr

Adres van het kopersprofiel: https://tarn.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarn.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Département du Tarn: Marie Loubat
Postadres: Direction des finances — Service des marchés Lices Georges Pompidou
Plaats: Albi Cedex 9
NUTS-code: FRJ27
Postcode: 81013
Land: Frankrijk
E-mail: bureaumarches.81@tarn.fr
Telefoon: +33 563456517

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://tarn.marches-publics.info/

Adres van het kopersprofiel: https://tarn.marches-publics.info/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarn.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exécution technique de la délégation de service public numérique

Referentienummer: 1-19s0076
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71356200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exécution technique de la délégation de service public numérique lot unique.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71356200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exécution technique de la délégation de service public numérique lot unique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Département du Tarn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://tarn.marches-publics.info/ — Précision: les délais d'exécution courent à compter de la notification. — Modalités de retrait des documents: via le profil acheteur à l'adresse suivante: https://tarn.marches-publics.info/. — Les documents du DCE sont disponibles par voie électronique. Conformément à l'article L. 2113-11 du code de la commande publique relative aux marchés publics, le marché fait l'objet d'un lot unique car la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence et risque de rendre techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. La dévolution en un seul lot des prestations permet la réalisation d'économies d'échelle et la candidature possible de nombreuses entreprises. La dévolution en lots séparés nécessiterait des délais d'exécution des prestations rallongés ainsi que l'existence d'une coordination. Le marché est un accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum de 200 000 EUR HT et un montant maximum de 800 000 EUR HT.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulouse
Postadres: 68 rue Raymond IV
Plaats: Toulouse
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Telefoon: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019