Diensten - 385300-2019

Submission deadline has been amended by:  455822-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 156-385300

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Targowa 1/3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 90-022
Land: Polen
Contactpersoon: Justyna Czarnecka-Szpak
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Telefoon: +48 426006136
Fax: +48 426006102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ec1lodz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytucja kultury
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: instytucja kultury

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aranżacja i wyposażenie części Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz stworzenie zawartości merytorycznej w ramach projektu pn. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód

Referentienummer: 444/WR/PN/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (dalej Centrum) zgodnie z:

1) szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ lub OPZ) (stanowiącym Zał. 1 do SIWZ) wraz z załącznikami

a) Zał. 1a do SIWZ (jednocześnie Zał. 1 do OPZ) zawierający dokumentację wykonawczą do umowy zawartej w wyniku postępowania nr 361/DINW/PN/2017;

b) Zał. 1b do SIWZ (spakowany plik zawierający Zał. 2-7 do OPZ);

2) istotnymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami (stanowiącymi odpowiednio Zał. 2 oraz 2a do SIWZ).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79930000
39150000
32000000
72212520
39154000
30213000
30231000
30232000
30237000
48000000
51000000
51300000
51600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ lub OPZ) wraz z załącznikami oraz Istotnymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

W-ca, w ramach realizacji umowy, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Z-go, w szczególności:

1) sporządzi księgę produktu stanowiącą szczegółowy, spójny projekt ekspozycji przestrzeni Centrum, obejmujący część komiksową i część narracji interaktywnej - zarówno urządzenia i ich aranżację, jak i całą zawartość merytoryczną;

2) następnie wykona ekspozycję Centrum w części poświęconej narracji interaktywnej oraz komiksowi, zgodnie z zaakceptowaną przez Z-go księgą produktu. Wykonanie ekspozycji będzie polegać przede wszystkim na wykonaniu, dostawie i montażu stanowisk ekspozycyjnych, pogrupowanych tematycznie w doświadczenia. Stanowiska należy zaaranżować zgodnie z ich przeznaczeniem i stylistyką growo-komiksową. W-ca zobowiązany jest również dostarczyć i zainstalować na urządzeniach oprogramowanie, które będzie niezbędne do prawidłowego działania ekspozycji;

3) wykona również zawartość merytoryczną dla części narracji interaktywnej i komiksu. Z-cy, w przypadkach wymienionych ściśle w Zał. 6 do OPZ, dostarczy W-cy materiały do wykonania zawartości merytorycznej oraz zapewni prawa do ich wykorzystania przez W-cę. Pozyskanie pozostałych materiałów jak i wykonanie całej zawartości stanowisk pod kątem merytorycznym, graficznym, itd. należeć będzie do obowiązków W-cy;

4) zobowiązany będzie do wdrożenia i uruchomienia systemu zarządzania wyświetlaniem materiałów i ich przygotowaniem (zwanego również systemem zarządzania ekspozycją) poprzez rozbudowę systemu posiadanego przez Z-go, wykorzystywanego w Centrum Nauki i Techniki oraz integrację instalowanego Wyposażenia z tym systemem.

Z-cy wymaga, aby sprzęt/urządzenia stanowiący przedmiot zamówienia, wskazany w OPZ, był fabrycznie nowy, nieużywany i spełniał wszystkie wymagania SIWZ, za wyjątkiem tych przypadków gdzie SOPZ jednoznacznie przewiduje dostawę rzeczy/elementów indywidualnie oznaczonych, stanowiących oryginalne egzemplarze historyczne przedmiotów przeznaczonych do ekspozycji w strefie Retro.

W-ca zobowiązany będzie udzielić pełnej gwarancji na okres 24 miesięcy gwarancji na sprzęt/urządzenia oraz pozostałe elementy przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza na pozostałe wyposażenie, system zarządzania ekspozycją, oprogramowanie i jego aktualizacje oraz na księgę produktu.

Z-cy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji stanowiącej OPZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego W-cę, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Z-cy dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, normy, specyfikacje itp. równoważne.

Z-cy wymaga, aby osoby wykonujące wszystkie prace montażowe były zatrudnione przez W-cę/Podw-cę na podstawie umowy o pracę przez okres realizacji zamówienia. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez W-cę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w IPU.

W-ca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie OC szczegółowo określone w SIWZ i IPU.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W przypadku zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego, jak i dysponowania środkami na realizację zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa zlecenia w zakresie prawa opcji, określonego w treści SIWZ i OPZ oraz za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy, dodatkowego zakresu obejmującego łącznie wykonanie, dostawę i montaż siedmiu kapsuł na podstawie projektu wykonawczego kapsuł, stanowiącego Załącznik nr 7 do OPZ (prawo opcji).

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy, co nastąpi poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli przez Zamawiającego. Zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia realizacji tego zakresu, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” (numer umowy o dofinansowanie: RPLD-06.01.01-10-0002/16).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena za zamówienie podstawowe 55,00 pkt

Cena za prawo opcji 5,00 pkt

Jakość – Jakość wykonania i właściwości estetyczne 40,00 pkt

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A. Doświadczenie:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) zaprojektował co najmniej 1 wystawę interaktywną (*1), która składała się z minimum 15 stanowisk interaktywnych oraz

2) wykonał i zaaranżował co najmniej 1 wystawę stałą (*2) w obiekcie o charakterze kulturalnym (*3), obejmującą swym zakresem minimum architekturę wnętrz, grafikę oraz gabloty wystawiennicze o wartości minimum 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) brutto.

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:

(*1) przez wystawę interaktywną rozumie się wystawę, która składa się w całości lub w większości ze stanowisk interaktywnych, tj. stanowisk w których zwiedzający inicjuje lub inicjuje i wpływa na przebieg doświadczenia lub prezentacji poprzez interfejs mechaniczny lub multimedialny;

(*2) przez wystawę stałą rozumie się wystawę, która ma założony okres eksploatacji nie krótszy niż 3 lata;

(*3) przez obiekt o charakterze kulturalnym należy rozumieć muzeum, galerię sztuki lub inną instytucję zajmującą się wystawiennictwem dzieł sztuki, obiektów ekspozycyjnych bądź wystawienniczym prezentowaniem treści kulturowych.

Uwaga:

1) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w realizacji jednego przedsięwzięcia, które spełnia oba warunki postawione w SIWZ w pkt VI 2) lit. c) ppkt A.

2) Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum firm) jeden z konsorcjantów spełniał tylko warunek określony w pkt A ppkt 1) (w całości), zaś jeden z konsorcjantów spełniał tylko warunek określony w pkt A ppkt 2) (w całości).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 18 istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:10
Plaats:

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi, POLSKA, w Dziale Zamówień Publicznych.

2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się W-cy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i

2) spełniają warunki określone w pkt III.1) ogłoszenia.

II. Treść oferty stanowią:

1) Formularz oferty (Zał. 3 do SIWZ),

2) Opracowanie koncepcyjne dotyczące:

a) strefy retro (pom. 0.03);

b) stanowiska wspomagającego nawigację po ekspozycji w hallu

(składające się z części graficznej i opisowej), którego zakres i forma zostały określone w pkt VII.1. SIWZ pkt 2 tabeli.

III. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia W-cy przesyłają za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z pkt VII.3. SIWZ) - dot. odpowiednio W-cy/podmiotu, na którego zasoby powołuje się W-ca/W-ów wspólnie ubiegających się o zamówienie/Podw-ów.

Ponadto wraz z ofertą W-ca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia/dokumenty:

1) pełnomocnictwo lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny W-cy,

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania W-cy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy, wg Zał. 5 do SIWZ),

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt XII SIWZ.

Składane wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy załączyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, W-cy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazują (bez wezwania) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg Zał. 6 do SIWZ).

V. W-ca na wezwanie Z-go, w celu potwierdzenia spełniania przez W-cę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany będzie złożyć:

1) Wykaz usług (wg Zał. 7 do SIWZ),

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

VI. Z-cy wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp oraz powinno być oznaczone: „wadium postępowanie nr 444/WR/PN/2019”.

VII. Od W-cy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 8 % ceny oferty zawierającej podatek (wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).

VIII. Z-cy informuje, iż w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SIWZ zamierza zwołać co najmniej jedno zebranie W-ów.

IX. Z-cy informuje, iż przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny.

X. W-ca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: nie dotyczy
Plaats: nie dotyczy
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019