Diensten - 385302-2019

14/08/2019    S156

Spanje-Jaén: Reiniging van gebouwen

2019/S 156-385302

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSS – Dirección Provincial de Jaén
Nationaal identificatienummer: S2319002H
Postadres: C/ Fuente de Buenora, 7
Plaats: Jaén
NUTS-code: ES616 Jaén
Postcode: 23006
Land: Spanje
Contactpersoon: INSS – Dirección Provincial de Jaén
E-mail: jaen-inss.ssgg.inss@seg-social.es
Telefoon: +34 953216532
Fax: +34 953216530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u%2FHVu%2Bei5lYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de limpieza de los centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén durante el periodo 1.1.2020 a 31.12.2020

Referentienummer: 23/VC-38/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 246 538.84 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200 Schoonmaken van kantoren
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
90923000 Diensten voor het uitroeien van ratten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES616 Jaén
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 246 538.84 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 año.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019