Diensten - 385328-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Vidauban: Financiële en verzekeringsdiensten

2019/S 156-385328

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Vidauban
Nationaal identificatienummer: 21830148900017
Postadres: place Clémenceau
Plaats: Vidauban
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83550
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés publics
E-mail: a.logaglio@vidauban.fr
Telefoon: +33 494992871
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mairie-vidauban.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019-045 Marché d'assurances

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dommages aux biens

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200 Opstalverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1.1.2020 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre partie par lettre RAR en respectant un préavis de 4 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Responsabilité civile

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1.1.2020 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre partie par lettre RAR en respectant un préavis de 4 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parc automobile

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514100 Verzekering in verband met vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1.1.2020 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre partie par lettre RAR en respectant un préavis de 4 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyber risques

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515411 Verzekeringen tegen geldelijk verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1.1.2020 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre partie par lettre RAR en respectant un préavis de 4 mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019