Diensten - 385379-2019

Submission deadline has been amended by:  455791-2019
14/08/2019    S156

Polen-Katowice: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 156-385379

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Postadres: ul. Bankowa 12
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-007
Land: Polen
Contactpersoon: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 69, 40-007 Katowice
E-mail: dzp@us.edu.pl
Telefoon: +48 323591334
Fax: +48 323592048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.us.edu.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: część A - Katowice, Boguchwałowice część B -Chorzów, część C - Sosnowiec, część D - Cieszyn

Referentienummer: DZP..381.030.2019.UG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości (wymienionych w zał. 2, 2A-2D do SIWZ) z podziałem na części A, B, C, D, w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki uczelni, domy studenckie, domy asystenckie o średniej powierzchni określonej w zał. 2E do SIWZ do codziennego sprzątania w dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku) oraz do sprzątania sobotnio-niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 077 380.69 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część A: Obiekty zlokalizowane na terenie miast: Katowice i Boguchwałowice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Katowice, Boguchwałowice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice i Boguchwałowice.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2A, 2E do SIWZ.

3) Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2A, do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 357 884.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część B: Obiekty zlokalizowane w Chorzowie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chorzów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2B, 2E do SIWZ.

3)Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2B, do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 342 736.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część C: Obiekty zlokalizowane w Sosnowcu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sosnowiec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2C, 2E do SIWZ.

3)Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2C, do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 949 145.10 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część D: Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Cieszyn

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cieszyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyn.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2D, 2E do SIWZ.

3) Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2D, do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 427 614.99 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 8 uPzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca składa wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Szczegóły - rozdz. IV ust. 1 pkt 1) SIWZ

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 pkt 1), 3)-6) oraz ust. 4 SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp – brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b) SIWZ;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. c) SIWZ;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów z rozdz. IV ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa dok. z rozdz. IV ust. 3 pkt 3) SIWZ

7. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: pełnomocnictwo - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 5 SIWZ.

8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów - rozdz. IV SIWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

10. Szczegóły dotyczące dostępności dokumentów oraz ich formy zawiera rozdział IV ust. 7 i 8 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w następujący sposób:

Dotyczy wszystkich części postępowania:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 (jedną) usługę, która spełnia łącznie poniższe przesłanki:

— była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy, oraz

— dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni podłoża wewnątrz budynków o łącznym metrażu sprzątanej powierzchni dziennej nie mniejszym niż 15 000 m2, oraz

— była lub jest wykonywana w budynkach użyteczności publicznej (budynki użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.4.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 1065), z wyłączeniem: supermarketów, hal targowych, produkcyjnych i magazynowych, dworców, obiektów widowiskowo-sportowych, budynków mieszkalnych, centrów handlowych, oraz

— minimum 12-miesięczny okres jej realizacji został zakończony i jednocześnie zawiera się w całości w 3-letnim okresie wymaganym przez Zamawiającego (tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert).

Uwaga!

— przez 1 usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na podstawie 1 umowy (1 usługa = 1 umowa = 1 zamówienie),

— „termin” zgodnie z art. 112 KC - termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca,

— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby ww. warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (wymagany metraż powierzchni sprzątania nie sumuje się). Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje),

— w przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część postępowania, wystarczające będzie wykazanie 1 usługi spełniającej wymagania określone powyżej dla wszystkich części postępowania.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:

1) ogólne oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”)

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się jedynie do wypełniania sekcji „alfa” części IV formularza JEDZ, co pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w części IV JEDZ, w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiający dopuszcza złożenie ogólnego oświadczenia, o którym mowa w sekcji „alfa” części IV formularza JEDZ;

oraz

2) wykaz usług (wraz z załączeniem dowodów określających, ze usługi zostały wykonane należycie), o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części postępowania)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-305672
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 (III piętro budynku), POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1C do SIWZ. Wymagana forma: oryginał. Szczegóły zawiera rozdz. IV SIWZ.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1D do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

4. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

— na zasadach i w sposób określony w par. 11 ust. 2-12 wzoru umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

5. Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XIV ust. 8 SIWZ - http://us.edu.pl/zamowienia/uslugi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg zasad, o których mowa w rozdz.XIV ust.8 SIWZ - http://us.edu.pl/zamowienia/uslugi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019