Diensten - 385385-2019

14/08/2019    S156

Spanje-La Coruña: Reiniging van gebouwen

2019/S 156-385385

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia
Nationaal identificatienummer: Q2826000H
Postadres: C/ Comandante Fontanes, 10
Plaats: A Coruña
NUTS-code: ES111 A Coruña
Postcode: 15003
Land: Spanje
Contactpersoon: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia
E-mail: raquel.boiza@correo.aeat.es
Telefoon: +34 981616496
Fax: +34 981127231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agenciatributaria.es/contratacion

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dyoD6SeLYzU%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en la provincia de Pontevedra

Referentienummer: 19360067800
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 330 157.14 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111 A Coruña
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 330 157.14 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019