Diensten - 385409-2019

Submission deadline has been amended by:  405460-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Brazi: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385409

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comuna Brazi
Nationaal identificatienummer: 2845290
Postadres: Str. Teilor nr. 45
Plaats: Brazi
NUTS-code: RO316
Postcode: 107083
Land: Roemenië
Contactpersoon: Leonas Radu
E-mail: investitii@pcbrazi.ro
Telefoon: +40 244480777
Fax: +40 244480631

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pcbrazi.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Brazi, județul Prahova”

Referentienummer: 2845290_2019_PAAPD1091158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul acordului-cadru il reprezinta serviciile publice de amenajare si intretinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice si achizitia de materiale necesare amenajarii acestora in municipiul Brasov. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 906 400.43 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO316
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuna Brazi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopul acordului-cadru il reprezinta serviciile publice de amenajare si intretinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice si achizitia de materiale necesare amenajarii acestora in municipiul Brasov.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 7 906 400,43 RON fara TVA, conform devizului 768018.

1) Tip de acord-cadru: acord-cadru cu un operator economic;

2) Durata acordului-cadru: 48 luni;

3) Valoarea minima estimata a celui mai mic contract subsecvent este 960 611,05 RON fara TVA;

4) Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este 1 976 600,11 RON fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: intre 960 611,05 RON fara TVA si 7 906 400,43 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei, se solicita: descriere:

1) declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflicte de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 59 si 60 din Legea 98/2016, cf. prev. sectiunii IV) din acelasi act normativ. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE;

2) declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire;

3) declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire;

4) declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in DUAE din documentatia de atribuire.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, impreuna cu asociatul, subcontractantul, tertul sustinator, daca este cazul. Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea acestora, semnate cu semnatura electronica.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

— Leonas Radu – primar al comunei Brazi,

— Georgel Stan – viceprimar al comunei Brazi,

— d-na Elena Rada – sef Serviciul Financiar-Contabil,

— Gheorghe Dafinescu – inspector Biroul Achizitii Publice.

Consilieri locali: Bejan Laurentiu Valentin; Bucur Marilena; Costea Mihalache Marian; Dan Iuliu Andrei; Dumitru Ionut; Gheorghe Ciprian Daniel; Ivan Nicolae; Matei Andrei; Mihalache Mihai; Paun Octavian; Radu Mircea Florian; Radu Nicolae; Stoicescu Mihaela; Tudor Nicolae.

Documentele solicitate mai sus se depun in SEAP.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, se solicita: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie preze [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cerinta 1. Nivel minim al cifrei de afaceri medie anuala: ofertantul trebuie sa fi avut o cifra de afaceri medie, in anii 2016, 2017, 2018 in valoare cumulata de cel putin 960 000 RON fara TVA.

Eventuele minimumeisen:

Modalitati de indeplinire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiune B „Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatia financiara sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

1) Daca, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat;

2) Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiune B „Capacitatea economica si financiara";

3) In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016;

4) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiune B „Capacitatea economica si financiara";

5) In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

— angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator,

— documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament,

— situatia financiara sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Aceste documente vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante;

6) In conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii;

7) Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

Pentru calculul echivalentei la cifra de afaceri exprimata in alta valuta decat in RON, se va folosi cursul mediu anual in RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru fiecare an in parte.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta 1: experienta similara – ofertantul trebuie sa confirme indeplinirea cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica prin prezentarea unei liste cu principalele servicii similare efectuate in ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), care sa contina valori si indicarea beneficiarilor publici si privati. Ofertantul (sau membrii asocierii de operatori, dupa caz) trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare a caror valoare cumulata este mai mare sau egala cu suma de 960 000 RON fara TVA. Valoare care se poate demonstra la nivelul unui contract sau mai multor contracte intr-un interval de 3 ani (raportata fata de data depuneri ofertelor). Cerinta s-a facut prin prisma principiului proportionalitatii, prin raportare la valoarea estimata a valorii celui mai mic contract subsecvent. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de amenajare si intretinere zone verzi.

Efectivele medii anuale de personal. (Efectivele medii anuale de personal) În vederea îndeplinirii cerintelor minimale din caietul de sarcini, ofertantii vor face dovada dispunerii de personal lucrator prin prezentarea unei declaratii cu privire la numarul mediu anual de personal care presteaza servicii si numarul personalului de conducere responsabil cu coordonarea activitatilor din ultimii 3 ani.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic.

Cerinta 3. Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice. Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic pentru executarea acordului-cadru de servicii: utilaje:

Masina de tuns gazonul 4 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel,

— lățime de tăiere minima 35 cm,

— cos colector minim 30 litri.

Tractoras tuns gazoul 2 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel,

— lățime de tăiere 95 cm,

— inălțime reglabilă: da,

— sac colector iarbă: da,

— capacitate colector iarbă 250 L,

— înălțime de tăiere 30-100 mm.

Tocatoare vegetatie 1 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel,

— lățime de tăiere 98 cm,

— înălțime reglabilă: da,

— inălțime de tăiere 35-135 mm.

Motocoase 3 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel,

— putere kW/CP 1,4/1,9,

— capacitate cilindrică cm3 36,3,

— nivel putere acustică dB(A) 1) 110,

— volum rezervor l 0,71,

— greutate kg 3), 7,2,

— lungime totală cm 4) 180,

— diametru tăiere mm 480.

Foarfeca gard viu 1 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel,

— putere kW/CP 0.75/1,

— capacitate cilindrică cm3 27,2

— volum rezervor l 0,22,

— greutate kg 3) 4,7,

— lungime taiere 45 cm.

Motoferastrau 1 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel ,

— capacitate cilindrică cm3 30,1 ,

— putere kW/CP 1,2/1,6 ,

— greutate kg 1) 4,1 ,

— raport greutate-putere kg/kW 3,4 ,

— nivel presiune acustică dB(A) 2) 100 ,

— nivel putere acustică dB(A) 2) 111 ,

— valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) 5,2 ,

— valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) 5,5 ,

— tip lanţ STIHL Oilomatic 3/8"P,

— volum rezervor l 0,25,

— pinion – număr de dinți 6 Z,

— frână de lanţ QuickStop ,

— pas lanţ 3/8"P A(8) ,

— perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 3,7 ,

— volum rezervor ulei cm3 145 ,

— durată expunere zilnică h 3,7 .

Suflanta – 1 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel ,

— capacitate cu-in 1,66 ,

— capacitate cilindrică cm3 27,2 ,

— greutate kg 1) 4,1 ,

— putere kW/CP 0,7/1 ,

— nivel putere acustică dB(A) 2) 104 ,

— nivel presiune acustică dB(A) 2) 90 ,

— valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) 7,5 ,

— viteza aerului mph 4) 161 ,

— viteza aerului m/s 5) 64 ,

— debit de aer cf/min. 5) 412 ,

— debit de aer m3/h 5) 700 ,

— debit maxim aer cf/min. 6) 430 ,

— volum rezervor l 0,54 ,

— viteza la putere maximă Um 8 300 ,

— nivel putere acustică dB(A) 2) 105 ,

— nivel presiune acustică dB(A) 2) 94 ,

— debit de aer fără duză cf/min. 7) 430 ,

— turaţie relanti Um 2 500 ,

— valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) 7,5 ,

— debit de aer fără duză m3/h 7) 730 ,

— viteza aerului m/s 4) 72 .

Autoutilitara/autocisterna – 1 buc.

Caracteristici minime:

— motor benzina/diesel,

— capacitate ≤ 3,5 t.

Ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca în termen de 15 zile de la data semnarii contractului (în cazul castigarii licitatiei), vor dispune, indiferent de modalitatea de detinere (proprietate, chirie etc.) a unui punct de lucru situat pe raza unitatii administrativ teritoriale a autoritatii contractante Brazi. In cazul unei asocieri, se va prezenta „Acord de asociere”. Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, înainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si îndeplinirea viitorului contract. Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv platile. Structura sau constituirea asociatiei nu va fi modificata pe toata durata contractului, decât cu aprobarea autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale.

Proportia de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatiile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, va preciza numele subcontractantul si proportia de subcontractare (daca nu va raspunde „Nu este cazul”).

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, impreuna cu asociatul, subcontractantul, tertul sustinator, daca este cazul. Procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea serviciilor/proces-verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia serviciilor, care sa ateste faptul ca serviciile au fost executate în conformitate cu solicitarile transmise si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente; in cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte (ofertant, lider asociatie, asociat, subcontractant, tert sustinator). Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, impreuna cu asociatul, subcontractantul, tertul sustinator, daca este cazul. Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea acestora, semnate cu semnatura electronica. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Modalitati de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitati de indeplinire: se va completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1, la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va prezenta o lista cu utilajele si echipamentele puse la dispozitie in vederea indeplinirii acordului-cadru. Pentru demonstrarea formei de detinere a autovehiculelor si utilajelor, precum si a dreptului de circulatie pe drumurile publice, ofertantul va prezenta urmatoarele documente: cartea de identitate a autovehiculului; certificatul de inmatriculare din care sa reiasa ca autovehiculul are inspectia tehnica periodica la zi. In cazul in care autovehiculele sunt inchiriate, in leasing, comodat etc. se vor prezenta urmatoarele documente: contractul de inchiriere, leasing, comodat etc.; cartea de identitate a autovehiculului; certificatul de inmatriculare din care sa reiasa ca autovehiculul are inspectia tehnica periodica la zi. Pentru demonstrarea formei de detinere a uneltelor, echipamentelor si sculelor de mica mecanizare, ofertantul va prezenta factura fiscala pe baza careia acestea au fost achizitionate sau orice alt document. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Se va completa DUAE. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Documentele justificative ale subcontractantului/subcontractantanti care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi depuse pe SEAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Orice operator are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia, raspunsul la solicitarile de clarificari va fi publicat pe adresa www.e-licitatie.ro atasat anuntului de procedura deschisa. În cazul în care, in clasamentul facut apar probleme de departajare (adica pretul ofertelor este indentic), entitatea contractanta va solicita reofertarea, prin pret în plic închis si depus la biroul „Relatii cu Publicul” din cadrul primariei Brazi, în vederea departajarii ofertelor in cauza, iar departajarea se va face avand la baza doar „pretul cel mai mic” al ofertei financiare. Documentatia va fi publicata pe site www.e-licitatie.ro si va fi accesibila oricarui operator economic interesat. Operatori economici care depun oferta trebuie sa fie inscrisi in SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019