Diensten - 385413-2019

14/08/2019    S156

România-Sibiu: Servicii generale de consultanţă în management

2019/S 156-385413

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4406223
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
Persoană de contact: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”

Număr de referinţă: 4406223_2019_1088582
II.1.2)Cod CPV principal
79411000 Servicii generale de consultanţă în management
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al serviciilor de asistenta tehnica îl constituie obținerea finanțării nerambursabile pentru proiectul „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” prin întocmirea documentațiilor tehnico-economice și de mediu ce constituie parte integranta a cererii de finantare (aplicației de finanțare).

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

— obiectivul specific 1 – elaborarea studiului de fezabilitate și a documentelor suport identificate de AC (solicitant eligibil) sau AM POIM a fi necesare în procesul de evaluare, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor si cu cerintele Ghidului Solicitantului pentru POIM 2014-2020,

— obiectivul specific 2 – elaborarea cererii de finantare impreuna cu toate documentele suport in vederea accesarii de f [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 150 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Judetul Sibiu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al serviciilor de asistenta tehnica îl constituie obținerea finanțării nerambursabile pentru proiectul „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” prin întocmirea documentațiilor tehnico-economice și de mediu ce constituie parte integranta a cererii de finantare (aplicației de finanțare).

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

— obiectivul specific 1 – elaborarea studiului de fezabilitate și a documentelor suport identificate de AC (solicitant eligibil) sau AM POIM a fi necesare în procesul de evaluare, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor si cu cerintele Ghidului Solicitantului pentru POIM 2014-2020,

— obiectivul specific 2 – elaborarea cererii de finantare impreuna cu toate documentele suport in vederea accesarii de fonduri in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3, inclusiv asigurarea asistentei tehnice pe intreaga perioada de verificare si evaluare a proiectului.

Serviciile de consultanță și asistența tehnică cuprind:

— elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv studii de teren și alte studii,

— analiza cost/beneficiu,

— analiza instituțională,

— evaluarea impactului asupra mediului,

— întocmirea aplicației de finanțare și documentele suport,

— asistență tehnică pe parcursul evaluarii aplicației.

În vederea obtinerii unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional lnfrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru executarea contractului / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În ipoteza semnării unui contract de finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare – POIM, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie să demonstreze că nu se încadreaza în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – „Motive de excludere”, sectiunea „Motive referitoare la condamnarile penale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinţa nr. 2:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – „Motive de excludere”, sectiunea „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat;

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Cerinţa 3:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – „Motive de excludere”, sectiunea „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va prezenta de catre ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, odat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinţa 1: informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, a prestat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit servicii similare in valoare cumulata de minim 1 600 000 RON la nivelul a maxim 3 contracte. Prin servicii similare se intelege:

(a) elaborare studiu de fezabilitate in domeniul gestionării deșeurilor inclusiv documente suport conform legislației in vigoare (corespunde activității 1 din caietul de sarcini),

(b) elaborare aplicație de finanțare pentru proiecte de investiții în infrastructura de mediu aprobată de finanțator, inclusiv documente suport (studiu de fezabilitate, analiză cost beneficiu, evaluarea Impactului asupra mediului, raport privind impactul schimbărilor climatice, analiza instituțională, strategia/plan de achiziții) (corespunde Activității 2 din caietul de sarcini). Pentru îndeplinirea acestei cerinţe ofertanţii vor face dovada experienţei similare prin prezentarea a minim unui contract pentru fiecare activitate a contractului asa cum au fost mentionate la punctele (a) si (b) de mai sus. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

(a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent,

(b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial.

Cerinţa 2: informații privind asocierea. Mai multi op. ec. au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, în timp ce restul cerintelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. Asociatii sunt responsabili solidar de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta.

Cerinţa 3: informatii privind terții susținatori. Capacitatea tehnica si profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182-184 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea privind capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte.

Proportia de subcontractare.

Cerinta 4: în cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Mod de indeplinire cerinta 1: operatorii economici (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori) vor completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si profesionala. Din informatiile prezentate in DUAE trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: numele beneficiarului, numele prestatorului, date de identificare a contractului (titlu, numar, data), valoare, rolul in cadrul contractului (contractant unic, contractant lider, contractant asociat, subcontractant), scopul serviciilor realizate (tipuri de servicii), perioada de realizare a serviciilor (datele de incepere si de finalizare), locul prestării serviciilor, datele de identificare a documentului care atesta finalizarea serviciilor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca aut. contract. trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele documente vor trebui sa indice:

(a) obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt aut. contractante sau clienti privati,

(c) valoarea,

(d) rolul in cadrul contractului (contractant unic, contractant lider, contractant asociat, subcontractant),

(d) perioada,mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,

(e) locul prestării serviciilor si

(f) să precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul final (aut. cont. sau client privat). Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

— copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit,

— certificate de predare-primire,

— recomandari,

— procese-verbale de receptie,

— certificari de buna executie,

— certificate constatatoare.

Nota: daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din documentatia de atribuire.

Mod de ind. cerinta 2: in acest sens, ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic”. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul „Acordul de Asociere”.

Mod de ind cerinta 3: tertul sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala, dupa caz. Se va prezenta angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii. Odata cu angaj. de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinator asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta Formularul – Acordul de subcontractare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Calculul punctajului final explicitat la Secțiunea II.2.5) se face după formula: punctaj oferta n = punctaj factor pret + punctaj factor „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor” + punctaj factor „Experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru executarea contractului”.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitări de clarificări/Întrebari/Comunicări” din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termen. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la cererea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare).

Dacă 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc conțin același punctaj, autoritatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul ofertei cel mai scăzut. Dacă și prețurile sunt egale, autoritatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor”. Dacă punctajele sunt în continuare egale, autoritatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare „Experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat pentru executarea contractului”.

Prezentarea ofertelor se va face in SEAP pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm. din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Potrivit prevederilor art. 8 si respectiv 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Achiziții
Adresă: Str. General Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +4 0269217733
Fax: +4 0269218159
Adresă internet: www.cjsibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019