Diensten - 385413-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Sibiu: Advies inzake algemeen management

2019/S 156-385413

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Județul Sibiu
Nationaal identificatienummer: 4406223
Postadres: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126 Sibiu
Postcode: 550185
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefoon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cjsibiu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”

Referentienummer: 4406223_2019_1088582
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79411000 Advies inzake algemeen management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 150 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71356200 Technische bijstandsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126 Sibiu
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019