Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385417-2019

Submission deadline has been amended by:  449103-2019
14/08/2019    S156    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2019/S 156-385417

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261847577

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów i powierzchni zewnętrznych utwardzonych i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie

Numer referencyjny: 44/2019/PN/INFR
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie z podziałem na 4 (cztery) części:

I część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

(K-0044) Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13, POLSKA,

(K-4699) Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14, POLSKA,

(K-3796) Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska, POLSKA,

(K-7886) Warszawa, ul. Kozielska 4A POLSKA,

II część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

(K-1024) Warszawa, ul. 29 Listopada 1, POLSKA,

III część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

(K-0009), Warszawa, ul. Dymińska 13, POLSKA,

IV część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

(K-0018), Warszawa, ul. Gdańska 6, POLSKA,

(K-0603), Warszawa, ul. Krajewskiego 1A, POLSKA,

(K-4742), Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5, POLSKA,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa sprzątania w kompleksach: K-0044, K-4699, K-3796, K-7886

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

K-0044 - Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

K-4699 - Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14, POLSKA

K-3796 - Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska, POLSKA

K-7886 - Warszawa, ul. Kozielska 4A, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

— sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 Warszawie, przeznaczonych do sprzątania,

— sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni zewnętrznych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie, przeznaczonych do sprzątania

Szczegółowe informacje o opisie przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części I zamówienia - 150 000,00 PLN.

Zakres prac obejmujących zamówienie powtarzające się do 20 % i warunki zastosowania zamówienia powtarzającego się do 20 % zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa sprzątania w kompleksie: (K-1024) Warszawa, ul. 29 Listopada 1

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

(K-1024) Warszawa, ul. 29 Listopada 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1. sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków na terenie kompleksu wojskowego administrowanego przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie, w obrębie działania Grupy Zabezpieczenia nr 2;

2. sprzątaniu, pielęgnacji i utrzymaniu w czystości powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksu wojskowego administrowanego przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie w obrębie działania Grupy Zabezpieczenia nr 2.

Szczegółowe informacje o opisie przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części II zamówienia - 40 000,00 PLN.

Zakres prac obejmujących zamówienie powtarzające się do 20 % i warunki zastosowania zamówienia powtarzającego się do 20 % zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa sprzątania w kompleksie: (K-0009), Warszawa, ul. Dymińska 13

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

(K-0009), Warszawa, ul. Dymińska 13, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1. sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych na terenie kompleksu wojskowego administrowanego przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie w obrębie działania Grupy Zabezpieczenia nr 3;

2. sprzątaniu pielęgnacji i utrzymaniu w czystości powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksu wojskowego administrowanego przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie w obrębie działania Grupy Zabezpieczenia nr 3.

Szczegółowe informacje o opisie przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części III zamówienia - 10 000,00 PLN.

Zakres prac obejmujących zamówienie powtarzające się do 20 % i warunki zastosowania zamówienia powtarzającego się do 20 % zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa sprzątania w kompleksach: (K-0018), Warszawa, ul. Gdańska 6 (K-0603), Warszawa, ul. Krajewskiego 1A (K-4742), Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

(K-0018), Warszawa, ul. Gdańska 6, POLSKA

(K-0603), Warszawa, ul. Krajewskiego 1A, POLSKA

(K-4742), Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1. sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie w obrębie działania Grupy Zabezpieczenia nr 3;

2. sprzątaniu pielęgnacji i utrzymaniu w czystości powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie w obrębie działania Grupy Zabezpieczenia nr 3.

Szczegółowe informacje o opisie przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części IV zamówienia - 12 000,00 PLN.

Zakres prac obejmujących zamówienie powtarzające się do 20 % i warunki zastosowania zamówienia powtarzającego się do 20 % zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego min. trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach (dotyczy części I i IV zamówienia). Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego min. trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, przy czym data wygaśnięcia jego ważności nie może upływać wcześniej niż sześć miesięcy po dacie podpisania Umowy między stronami (dotyczy części I i IV zamówienia),w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp należy przedłożyć:informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; oświadczeń zgodnie z treścią Rozdziału VI SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Część I – 2 000 000,00 PLN brutto,

Część II – 600 000,00 PLN brutto,

Część III – 250 000,00 PLN brutto,

Część IV – 130 000,00 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta.

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem, osobami zgodnie z Rozdziałem V pkt 1.3. ppkt 1.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącymi każdej z części zamówienia.

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku (Rozdział V pkt 1.3. ppk. 1.3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum 2 (dwie) usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiadające wartościom brutto wskazanym poniżej. Wartość każdej (pojedynczej) usługi powinna być nie mniejsza niż:

Część I zamówienia 2 000 000,00 PLN,

Część II zamówienia 600 000,00 PLN,

Część III zamówienia 250 000,00 PLN,

Część IV zamówienia 130 000,00 PLN.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien zsumować wyżej wymienione wartości dla tych części i na łączną kwotę przedstawić 2 usługi o wartości równej sumie części (zadań) na które składana jest oferta (każda z tych usług).

Przykładowo:

1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I wykaz powinien przedstawiać 2 usługi o wartości minimum 2 000 000,00 PLN (każda z tych usług);

2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I i II wykaz powinien przedstawiać 2 usługi o wartości minimum 2 600 000,00 PLN (każda z tych usług);

3) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I, II, III wykaz powinien przedstawiać 2 usługi o wartości minimum 2 850 000,00 PLN (każda z tych usług);

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę na wszystkie części od I do IV wykaz powinien przedstawiać 2 usługi o wartości minimum 2 980 000,00 PLN (każda z tych usług).

W przypadku składania oferty na inne części mają zastosowanie zapisy akapitu powyżej.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 oraz 9.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Część I:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.1.2023 r.

Część II, III i IV:

Termin realizacji zamówienia: /przewidywany/ od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.1.2023 r.

Za datę podpisania umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa, POLSKA, budynek nr 11, pokój 21.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w dniu w którym upływa termin składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ.

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:

1) oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ;

a) Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

/informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu/;

b) Zamawiający załącza wzór (szablon) oświadczenia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert;

d) [dotyczy części IV załącznika nr 6 do SIWZ]: Kryteria kwalifikacji – w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A - D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV załącznika nr 6 (JEDZ).

Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia Wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji), o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz szczegółowo określonych w treści Rozdziału V i VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019