Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385505-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Antony: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385505

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Irstea
Postadres: 1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030
Plaats: Antony Cedex
NUTS-code: FR105
Postcode: 92761
Land: Frankrijk
E-mail: Mh.thivet@irstea.fr
Telefoon: +33 140966121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.irstea.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=454931&orgAcronyme=s2d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=454931&orgAcronyme=s2d
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Environnement et agriculture
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des espaces verts du centre Irstea d'Antony

Referentienummer: 19ANTO028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretien des espaces verts du centre Irstea d'Antony:

— lot nº 1: entretien des espaces verts du site Irstea d'Antony,

— lot nº 2: entretien des espaces verts du site Irstea de Boissy-le-Châtel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien des espaces verts du site Irstea d'Antony

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000
77342000
77312100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
Voornaamste plaats van uitvoering:

Antony.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien des espaces verts du site Irstea d'Antony.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ce marché peut faire l'objet de reconduction éventuelles selon les modalités suivantes: le marché peut être reconduit 3 fois. 1re et 2e reconduction pour une période de 1 an (12 mois) supplémentaire. 3e reconduction avec une date de fin obligatoire au 30.4.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien des espaces verts du site Irstea de Boissy-le-Châtel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000
77342000
77312100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

Boissy-le-Châtel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien des espaces verts du site Irstea de Boissy-le-Châtel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ce marché peut faire l'objet de reconduction éventuelles selon les modalités suivantes: le marché peut être reconduit 3 fois. 1re et 2e reconduction pour une période de 1 an (12 mois) supplémentaire. 3e reconduction avec une date de fin obligatoire au 30.4.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Antony.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Ce marché peut faire l'objet de reconduction éventuelles selon les modalités suivantes: le marché peut être reconduit 3 fois. 1re et 2e reconduction pour une période de 1 an (12 mois) supplémentaire. 3e reconduction avec une date de fin obligatoire au 30.4.2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: boulevard de l'Hautil, BP 30322
Plaats: Cergy-Pontoise
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefoon: +33 130173400
Fax: +33 130173459
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: boulevard de l'Hautil, BP 30322
Plaats: Cergy-Pontoise
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefoon: +33 130173400
Fax: +33 130173459
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019