Diensten - 385505-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Antony: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385505

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Irstea
Postadres: 1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030
Plaats: Antony Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92761
Land: Frankrijk
E-mail: Mh.thivet@irstea.fr
Telefoon: +33 140966121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.irstea.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des espaces verts du centre Irstea d'Antony

Referentienummer: 19ANTO028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien des espaces verts du site Irstea d'Antony

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
77342000 Snoeien van heggen
77312100 Onkruidverdelging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ce marché peut faire l'objet de reconduction éventuelles selon les modalités suivantes: le marché peut être reconduit 3 fois. 1re et 2e reconduction pour une période de 1 an (12 mois) supplémentaire. 3e reconduction avec une date de fin obligatoire au 30.4.2023.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien des espaces verts du site Irstea de Boissy-le-Châtel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
77342000 Snoeien van heggen
77312100 Onkruidverdelging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ce marché peut faire l'objet de reconduction éventuelles selon les modalités suivantes: le marché peut être reconduit 3 fois. 1re et 2e reconduction pour une période de 1 an (12 mois) supplémentaire. 3e reconduction avec une date de fin obligatoire au 30.4.2023.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019