Diensten - 385563-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Middelburg: Onderhouds- en reparatiediensten voor software

2019/S 156-385563

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Scheldestromen
Nationaal identificatienummer: 29683349
Postadres: Kanaalweg 1
Plaats: Middelburg
NUTS-code: NL
Postcode: 4337 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Sylvia van der Hoeff
E-mail: sylvia.vanderhoeff@scheldestromen.nl
Telefoon: +31 882461496

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scheldestromen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=130310

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Serviceovereenkomst CAW (Centrale Automatisering Watersystemen)

Referentienummer: 2019032242
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72267000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze tender betreft het gunnen van de opdracht voor het afsluiten van een serviceovereenkomst voor de uitvoering van de volgende diensten ten behoeve van het Centrale Automatisering Watersysteem:

a. Preventief onderhoud CAW systeem en onderliggende componenten

b. Correctief onderhoud CAW systeem en onderliggende componenten

c. Optimalisatie CAW en onderliggende componenten

Voor waterschap Scheldestromen.

Deze opdracht is middels het toepassen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging gegund aan Actemium Plant Solutions Zuid Oost b.v. te Veghel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 163 000.00 EUR / Hoogste offerte: 400 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000
72267100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Zeeland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschrijving van de opdracht en motivatie van het toepassen van de procedure

Het CAW systeem is sinds 2009 in gebruik bij het waterschap en sindsdien wordt het systeem via een serviceovereenkomst onderhouden. Basis voor de overeenkomst vormt het "Bestek 07.3.ZEI.033 EG-aanbestedingsnummer 2007/S 103-127289, Automatisering Oppervlaktewater Zeeuwse Eilanden, 4 september 2007, versie 1.0 aangevuld met Nota van inlichtingen en werkafspraken d.d. 7.11.2008.

Bij waterschap Scheldestromen bestaat de behoefte om het werken met het huidige CAW systeem te continueren. Het bestaande CAW systeem is een maatwerk applicatie die specifiek voor de waterkwaliteitswereld is gemaakt door Actemium. De serviceovereenkomst voor genoemde werkzaamheden is voor een periode van 3 jaar verlengd. Waarna de intentie is om de overeenkomst steeds voor 12 maanden te verlengen zolang het CAW systeem in gebruik is. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op grond van artikel 2.32 en 2.33 sub b onder 2 van de Aanbestedingswet 2012 heeft waterschap Scheldestromen ervoor gekozen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging toe te passen. Redenen hiervoor zijn dat mededinging om technische redenen niet aan de orde is.

In deze bepaling is opgenomen dat de aanbestedende dienst de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging kan toepassen voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, indien verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen die niet verenigbaar zijn met de technische eigenschappen van reeds verworven leveringen of zich bij gebruik en onderhoud van de te verwerven leveringen onevenredige technische moeilijkheden voordoen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019032242
Benaming:

Serviceovereenkomst CAW (Centrale Automatisering Watersystemen)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Actemium Plantsolutions Zuid Oost BV
Postadres: Costerweg 5
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL
Postcode: 5466 AM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Laagste offerte: 163 000.00 EUR / Hoogste offerte: 400 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De raming van de opdracht betreft minimaal 163 000,00 euro op basis van 3 jaar voor Preventief (a.) en Correctief (b.) onderhoud exclusief onvoorzien en Optimalisatie (c.)

Looptijd van de overeenkomst betreft 1.9.2019 tot 31.8.2022 waarna de overeenkomst steeds met 12 maanden wordt verlengd zolang het CAW systeem gebruikt wordt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Zeeland-West-Brabant (team Handelsrecht)
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019