Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385569-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Reinigingsdiensten

2019/S 156-385569

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VSIA "Šampētera nams"
Nationaal identificatienummer: 50003000771
Postadres: Citadeles iela 7
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006
Postcode: LV-1010
Land: Letland
Contactpersoon: Oskars Blumbergs
E-mail: info@sampeteranams.lv
Telefoon: +371 66154055
Fax: +371 66154051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sampeteranams.lv/

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/434

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Referentienummer: ŠN 2019/5-TTU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 135 900.42 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums K. Valdemāra ielā 38 un Jēzusbaznīcas ielā 11

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV006
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu uzkopšanas pakalpojums Valsts darba inspekcijas filiālēs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu uzkopšanas pakalpojums VSAC "Kurzeme" filiālē „Liepāja” un filiālē "Iļģi" un administrācijas telpās

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu ģenerāltīrīšana VSIA "Šampētera nams " apsaimniekojamos objektos Rīgā

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV006

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178372

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ŠN 2019/48
Perceel nr.: 1
Benaming:

Līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Marivo"
Nationaal identificatienummer: 40203012377
Postadres: Biksēres 6
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006
Postcode: LV-1073
Land: Letland
E-mail: marivo@marivo.lv
Telefoon: +371 67114888

Internetadres: http://www.marivo.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 771.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-02-03/46
Perceel nr.: 2
Benaming:

Līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Tīrības centrs"
Nationaal identificatienummer: 42103036752
Postadres: Liepājas iela 78C–13
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006
Postcode: LV-1002
Land: Letland
E-mail: info@tiribascentrs.lv
Telefoon: +371 29132401

Internetadres: http://www.tiribascentrs.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 032.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Telpu uzkopšanas pakalpojums VSAC "Kurzeme" filiālē „Liepāja” un filiālē "Iļģi" un administrācijas telpās

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ŠN 2019/51
Perceel nr.: 4
Benaming:

Līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Clean R"
Nationaal identificatienummer: 40003682818
Postadres: Vietalvas iela 5
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006
Postcode: LV-1009
Land: Letland
E-mail: kc@cleanr.lv
Telefoon: +371 25726365

Internetadres: https://cleanr.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 096.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019