Diensten - 385569-2019

14/08/2019    S156

Letland-Riga: Reinigingsdiensten

2019/S 156-385569

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VSIA "Šampētera nams"
Nationaal identificatienummer: 50003000771
Postadres: Citadeles iela 7
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006 Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
Contactpersoon: Oskars Blumbergs
E-mail: info@sampeteranams.lv
Telefoon: +371 66154055
Fax: +371 66154051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sampeteranams.lv/

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/434

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Referentienummer: ŠN 2019/5-TTU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 135 900.42 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums K. Valdemāra ielā 38 un Jēzusbaznīcas ielā 11

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV006 Rīga
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu uzkopšanas pakalpojums Valsts darba inspekcijas filiālēs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu uzkopšanas pakalpojums VSAC "Kurzeme" filiālē „Liepāja” un filiālē "Iļģi" un administrācijas telpās

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003 Kurzeme
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telpu ģenerāltīrīšana VSIA "Šampētera nams " apsaimniekojamos objektos Rīgā

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV006 Rīga

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178372

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ŠN 2019/48
Perceel nr.: 1
Benaming:

Līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Marivo"
Nationaal identificatienummer: 40203012377
Postadres: Biksēres 6
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006 Rīga
Postcode: LV-1073
Land: Letland
E-mail: marivo@marivo.lv
Telefoon: +371 67114888

Internetadres: http://www.marivo.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 771.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-02-03/46
Perceel nr.: 2
Benaming:

Līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Tīrības centrs"
Nationaal identificatienummer: 42103036752
Postadres: Liepājas iela 78C–13
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006 Rīga
Postcode: LV-1002
Land: Letland
E-mail: info@tiribascentrs.lv
Telefoon: +371 29132401

Internetadres: http://www.tiribascentrs.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 032.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Telpu uzkopšanas pakalpojums VSAC "Kurzeme" filiālē „Liepāja” un filiālē "Iļģi" un administrācijas telpās

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ŠN 2019/51
Perceel nr.: 4
Benaming:

Līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Clean R"
Nationaal identificatienummer: 40003682818
Postadres: Vietalvas iela 5
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006 Rīga
Postcode: LV-1009
Land: Letland
E-mail: kc@cleanr.lv
Telefoon: +371 25726365

Internetadres: https://cleanr.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 096.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019